Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Philipp Husemann
Art Director / Photo Designer [AGD]
Bergstr. 19
47533 Kleve

Telefoon: +49 2821 97 36 490

Privacybeleid.

De naam en contactgegevens van de beheerder van deze gegevensbeschermingsverklaring zijn van toepassing op de hiernaast vermelde bedrijfsnaam.

Het is mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten op onze website kunnen verschillende regels gelden, die hieronder afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als ze duidelijk kunnen worden toegewezen aan een specifieke natuurlijke persoon. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG). In dit verband informeren de volgende voorschriften u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens door de aanbieder (links)

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet onderhevig is aan zwakke plekken in de beveiliging, waardoor volledige bescherming tegen toegang door derden onmogelijk is.

PRIVACYBELEID GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder "Gebruiksvoorwaarden van Google Maps".

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken zogenaamde cookies op onze website om meervoudig gebruik van onze website door dezelfde gebruiker/internetverbindingseigenaar te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde "sessiecookies", die aan het einde van uw bezoek weer worden verwijderd.

Sommige van deze cookies geven echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze website voor u gemakkelijker te maken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

CONTACT ONS

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen om het contact te verwerken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die eventueel door andere onderdelen van onze website worden verzameld.

INFORMATIE / ANNULERING / VERWIJDERING

HERROEPINGSRECHT

U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. De gegevensverwerking op basis van de ingetrokken toestemming mag dan in de toekomst niet meer worden voortgezet.

EXPORTWETGEVING

U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, indien van toepassing, de opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens, indien van toepassing, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens.

RECHT OP CORRECTIE

U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

RECHT OP VERWIJDERING

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking ervan noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING:

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert de gegevens te wissen. U hebt dit recht ook als we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt dit recht ook als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U kunt verzoeken dat wij u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat toesturen. U kunt ook verzoeken om rechtstreekse overdracht van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit mogelijk is.

RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

U kunt een klacht indienen bij de federale commissaris voor gegevensbescherming BFDI, bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken. U vindt de naam, het adres en de contactgegevens op de volgende link https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html

Status: 28/02/2013